Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna

Administratorem jest Dyrektor Cmentarza Komunalnego, mający siedzibę w Częstochowie (42-210) przy ulicy Radomskiej 117.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail ck@ck-czestochowa.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail rodo@ck-czestochowa.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

 

 • realizacji zadań i obowiązków Gminy Miasto Częstochowa – w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzem Komunalnym – do którego prowadzenia utworzono zakład budżetowy – Cmentarz Komunalny w Częstochowie, zgodnie z Uchwałą nr 126/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z 16 czerwca 2003 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego i utworzenia zakładu budżetowego do prowadzenia cmentarza;
 • pochowania zwłok na Cmentarzu Komunalnym zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy
 • umowy zakupu miejsca grzebalnego przeznaczonego do pochowania zwłok zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy;
 • umowy zakupu miejsca grzebalnego w systemie rezerwacji za życia
 • realizacji usługi kremacji – spopielenia zwłok ludzkich
 • realizacji usługi pogrzebowej
 • sprzedaży urny, trumny, akcesoriów pogrzebowych
 • ekshumacji zwłok pochowanych na Cmentarzu Komunalnym
 • realizacji postawienia nagrobka na grobie znajdującym się na Cmentarzu Komunalnym
 • realizacji usługi - opieka nad grobem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktów wykonawczych do Ustawy.


Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody określony został w jej treści zakres i cel przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Cmentarzem Komunalnym przetwarzają dane dla których Administratorem jest Cmentarz Komunalny w Częstochowie.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z obowiązującą na Cmentarzu Komunalnym Instrukcją kancelaryjną.


Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 • dostępu do Pani/Pana danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • żądania ich sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania;
  • osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie – która jest podstawą przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa żądania ograniczenia przetwarzania gdy:
   • osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia;
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
   • osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
   • przenoszenia danych gdy łącznie spełnione są przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy łącznie spełnione są przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania w imieniu Gminy zadań przez Administratora przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00.


Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba której dane dotyczą lub osoba, podmiot przez nią upoważniony.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych.

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia