Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Poradnik Klienta informacje

Pochówek na Cmentarzu Komunalnym

Pochówek na Cmentarzu Komunalnym

W jaki sposób dopełnić formalności związanych z pochówkiem zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami lub szczątków po ekshumacji z innego cmentarza, zwłok lub urny z prochami sprowadzonych z zagranicy, w zakupionym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117
telefon: +48 34 366 68 79 fax: +48 34 366 68 81
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl
http://www.ck-czestochowa.pl

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00, w soboty: 8.00 - 13.00

Karta Informacyjna CK01
Pochowanie zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami, szczątków po ekshumacji na Cmentarzu Komunalnym

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017, poz. 912 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz.U. 2008r. Nr 48, poz. 284);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001, nr 90, poz. 1013, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. 2011, nr 75, poz. 405);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1866);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1783, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z 6 grudnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 152 , poz.1742);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. 2015r., poz. 231, z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 365/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie procedury oraz warunków uhonorowania osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa i Miasta Częstochowy pochowaniem w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Częstochowie;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski

 • upoważnienie - w przypadku Firmy Pogrzebowej dokonującej formalności w imieniu osoby uprawnionej do pochowania -* dokument można pobrać w sekcji FORMULARZE - link pod tabelą.

III. Wymagane załączniki

 • KARTA ZGONU - część przeznaczona dla administracji cmentarza - w oryginale, dla celów pochowania zwłok

OBJAŚNIENIE:

Karta zgonu zgodnie z obowiązującym prawem, jest wypełniana dla osób zmarłych (podlega rejestracji we właściwym dla miejsca zgonu Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania.

Karta zgonu dla dzieci martwo urodzonych nie podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego (podstawa prawna: Art. 11 ust. 5a Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmenatrzach i chowaniu zmarłych).

W przypadku, gdy osoby uprawnione wyrażają wolę pochówku dziecka martwo urodzonego muszą wnioskować o wydanie karty zgonu w placówce służby zdrowia, w której poród nastąpił. Jest to, ten sam druk karty zgonu dla osoby dorosłej ale wypełniany tylko w niektórych jego częściach.

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedłożyć inny dokument - kartę martwego urodzenia - na podstawie, której zostanie sporządzony akt urodzenia z adnotacją "dziecko martwo urodzone".

Zgodnie z Ustawą, zarejestrowane lub zgłoszone w USC odpowiednią część karty zgonu przekazuje się administracji cmentarza celem pochowania zwłokW przypadku gdy następuje tylko fakt zgłoszenia, osoba uprawniona do pochowania zobowiązana jest dostarczyć do administracji cmentarza odpis AKTU ZGONU, zaraz po jego wydaniu.

 • przy okolicznościach zgonu opisanych w Art. 11, ust. 9 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na pochowanie zwłok wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora
 • w przypadku pochówku zwłok, urny z prochami lub szczątków sprowadzonych z zagranicy wymagane jest zezwolenie na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami, urny z prochami lub szczątków ludzkich oraz zezwolenie Polskiego Urzędu Konsularnego właściwego dla miejsca zgonu, na ich przewiezienie na teren RP (podstawa prawna: Art. 14, ust. 4 Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmenatrzach i chowaniu zmarłych, Paragraf 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi)
 • w przypadku pochówku zwłok lub szczątków z ekshumacji pozytywna decyzja właściwego, dla miejsca spoczywania zwłok, Inspektora Sanitarnego, karta zgonu a w przypadku braku karty zgonu zaświadczenie administratora cmentarza o ich pochodzeniu link do Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie / formularze, uwaga: dla innych rejonów kraju - formularze mogą się różnić! )

IV. Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty osoby uprawnionej do pochowania zwłok
 • oryginał Odpisu Skróconego Aktu Zgonu

V. Instrukcja postępowania (dotyczy pracowników Biura Obsługi)

 • weryfikacja złożonych dokumentów
 • zarejestrowanie ceremonii pogrzebowej w planie pogrzebów
 • uzgodnienie szczegółów ceremonii pogrzebowej, ustalenie miejsca pochówku
 • sporządzenie ŚWIADECTWA POCHÓWKU (wydaje się na wniosek osób uprawnionych po pogrzebie)
 • wystawienie faktury VAT
 • wydanie zaświadczenia o pochowaniu osoby zmarłej
 • sporządzenie zlecenia realizacji usługi
 • oznaczenie miejsca pochówku w planie kwater
 • po pochówku dokonanie wpisu w księgach cmentarnych

VI. Opłaty

 • według aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy oraz aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Częstochowie

VII. Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie

VIII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Biuro Obsługi Cmentarza ul. Radomska 117 tel: 34 366 68 79, 19 588

IX. Uwagi

 • stawiennictwo osobiste osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub przedstawiciela upoważnionej Firmy Pogrzebowej

data utworzenia: 2018-07-05, data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05; zatwierdzony: tak; data zatwierdzenia: 2018-07-05; wydanie: 01

Formularze

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia