Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Poradnik Klienta informacje

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem jest Dyrektor Cmentarza Komunalnego, mający siedzibę w Częstochowie (42-210) przy ulicy Radomskiej 117.
  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail ck@ck-czestochowa.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail rodo@ck-czestochowa.pl.
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
  • realizacji zadań i obowiązków Gminy Miasto Częstochowa – w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzem Komunalnym – do którego prowadzenia utworzono zakład budżetowy – Cmentarz Komunalny w Częstochowie, zgodnie z Uchwałą nr 126/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z 16 czerwca 2003r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego i utworzenia zakładu budżetowego do prowadzenia cmentarza;
  • pochowania zwłok na Cmentarzu Komunalnym zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy
  • umowy zakupu miejsca grzebalnego przeznaczonego do pochowania zwłok zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy;
  • umowy zakupu miejsca grzebalnego w systemie rezerwacji za życia
  • realizacji usługi kremacji – spopielenia zwłok ludzkich
  • realizacji usługi pogrzebowej
  • sprzedaży urny, trumny, akcesoriów pogrzebowych
  • ekshumacji zwłok pochowanych na Cmentarzu Komunalnym
  • realizacji postawienia nagrobka na grobie znajdującym się na Cmentarzu Komunalnym
  • realizacji usługi - opieka nad grobem.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktów wykonawczych
  do Ustawy.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.
  W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody określony został w jej treści zakres i cel przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Cmentarzem Komunalnym przetwarzają dane dla których Administratorem jest Cmentarz Komunalny w Częstochowie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z obowiązującą na Cmentarzu Komunalnym Instrukcją kancelaryjną.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do Pani/Pana danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  • żądania ich sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania;
   • osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie – która jest podstawą przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  • żądania ograniczenia przetwarzania gdy:
   • osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia;
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
    lub dochodzenia roszczeń;
   • osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
    po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  • przenoszenia danych gdy łącznie spełnione są przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy łącznie spełnione są przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania w imieniu Gminy zadań przez Administratora
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00.
 • Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba której dane dotyczą lub osoba, podmiot przez nią upoważniony.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia